1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KappersTools zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KappersTools worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KappersTools ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van KappersTools zijn vrijblijvend en KappersTools behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KappersTools. KappersTools is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KappersTools dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen

3.1 De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten zijn in euro`s, exclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 Bij besteding vanaf €100,- exclusief BTW berekenen wij geen verzendkosten.

3.3 Verzendkosten bij besteding onder € 100,- exclusief BTW bedragen € 6,95 exclusief BTW in Nederland, €13,25 exclusief BTW naar België.

4. Levering

4.1 Levering door KappersTools vindt plaats binnen twee (2) werkdagen na bestelling, tenzij door KappersTools anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan Post NL.

4.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

5. Betaling

5.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen.

5.2 U ontvangt de factuur binnen enkele dagen per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

5.3 De betaling dient volledig binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de factuur te worden voldaan.

5.4 Betaling dient te geschieden zonder korting.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan KappersTools verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KappersTools de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:- het artikel is gebruikt dan wel aangebroken.- het artikel is beschadigd.- de eventuele verpakking van het product beschadigd is.- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.

7.3 Door KappersTools betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Garantie

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KappersTools, dan wel tussen KappersTools en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KappersTools, is KappersTools niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KappersTools.

10. Overmacht

10.1 KappersTools heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat KappersTools gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KappersTools kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Wanneer door KappersTools gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KappersTools deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KappersTools in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KappersTools vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 KappersTools is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens

12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. KappersTools zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

12.2 Naast de hierboven beschreven gevallen worden uw gegevens alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële uitingen indien u hier via enig communicatiemiddel nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien u geen prijs meer stelt op nieuwsbrieven en reclameuitingen van KappersTools (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijden afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail info@kapperstools.nl) mee te delen aan KappersTools.